Fri frakt till ombud! Klarna logo

ADR Utrustning

Hos oss hittar du godkänd ADR utrustning av mycket hög kvalité med snabba leveranser.

Vad innebär ADR?

ADR är en förkortning som står för "Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route", vilket på svenska betyder "Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på väg". ADR är en internationell överenskommelse som innehåller regler och riktlinjer för hur farligt gods ska hanteras, förpackas och transporteras på väg för att säkerställa säkerheten för människor, egendom och miljö.

Överenskommelsen fastställer krav på bland annat:

1. Klassificering av farligt gods: ADR delar upp farligt gods i nio klasser baserat på deras farliga egenskaper, som brandfarliga vätskor, giftiga ämnen, radioaktiva ämnen och explosiva ämnen.

2. Märkning och etikettering: ADR kräver att transporter av farligt gods ska vara korrekt märkta och etiketterade för att informera omgivningen om vilken typ av farligt gods som transporteras och vilka risker det innebär.

3. Förpackning och lastning: ADR specificerar krav på förpackningar, tankar och containrar som används för att transportera farligt gods, samt hur lasten ska säkras under transport.

4. Fordonskrav: ADR ställer krav på fordon som används för att transportera farligt gods, inklusive konstruktion, utrustning och säkerhetsanordningar.

5. Utbildning och certifiering: ADR kräver att förare som transporterar farligt gods genomgår särskild utbildning och erhåller ett ADR-certifikat som bevis på deras kompetens inom området.

6. Säkerhetsutrustning: ADR kräver att viss säkerhetsutrustning ska finnas ombord på fordonet vid transport av farligt gods, såsom brandsläckare, skyddskläder och nödutrustning.

För att uppfylla ADR-regelverket måste företag och förare som är involverade i transport av farligt gods följa dessa krav och säkerställa att adekvata åtgärder vidtas för att minimera riskerna för olyckor och skador.

När behöver jag en ADR väska i mitt fordon?

Du behöver en ADR-väska i ditt fordon när du transporterar farligt gods enligt ADR-regelverket. ADR-väskan är en del av den obligatoriska säkerhetsutrustningen som krävs för att hantera nödsituationer och säkerställa att förare och andra personer som arbetar med transporten av farligt gods har tillgång till nödvändig skyddsutrustning och material för att hantera eventuella olyckor, spill eller bränder.

Kravet på en ADR-väska och dess innehåll kan variera beroende på vilken typ av farligt gods som transporteras och vilka risker det innebär. Det är viktigt att du är medveten om vilka specifika krav som gäller för den typ av farligt gods du transporterar och att du har rätt utrustning i din ADR-väska.

Exempel på föremål som ofta ingår i en ADR-väska är:

  • Personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddshandskar, skyddsglasögon, ansiktsmasker och skyddsoveraller
  • Brandsläckare och annan brandbekämpningsutrustning
  • Första hjälpen-kit
  • Absorberande material och spillkit för att hantera läckage och spill
  • Verktyg och utrustning för att täta läckor och säkra lasten
  • Varningslampor och andra säkerhetsanordningar för att markera fordonet vid en nödsituation
  • Nödfilt och nödstoppssystem

Kom ihåg att det är ditt ansvar som förare eller transportör att följa ADR-regelverket och se till att du har en adekvat ADR-väska med korrekt utrustning för din specifika transport.